글로버메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단메뉴 바로가기

논문검색은 역시 페이퍼서치

러시아어문학연구논집검색

Russian Language and Literature


  • - 주제 : 어문학분야 > 노어노문
  • - 성격 : 학술지
  • - 간기: 계간
  • - 국내 등재 : KCI 등재
  • - 해외 등재 : -
  • - ISSN : 1229-1188
  • - 간행물명 변경 사항 :
논문제목
수록 범위 : 43권 0호 (2013)

문학 : 고백적 서사의 새로운 지평 -나보코프의 『절망』

김연경
6,500
초록보기
CTaTbR IIocBRIIIeHa PaccMoTPeHNO IIOBeCTN B. Ha6okoBA 『OTyarHne』 B acnekTe NcInoBeAjIbHoro noBecTBOBaHNR. Repon, 6yAyyN npoctbIM6N3HecMeHoM, MeytaeT N o reHNajIbHoM nPecTynHNke N jIHTePaToPe. CooTBeTcTBeHHo, ero nPoN3BeAeHNe IIPeTeHAyeT N Ha NCNojIHeHNe nPectynneHNR no cBoeMY NjIaHy N Ha co3AaHNe jINTyPHoro IIIeAeBpa BonPeKN cyIIIecTBYIoIIINM npNMepaM. HaIII aHajiN3 BeAeTcR no ABYM jINHNRM: B NjIaHe repoR-abTopa(repMaHa) N B njIaHe peajIbHoro aBTopa(Ha6okBa).IIepBbIe ABa npNeMoB repmaHa. AajIee, NHTePetaIINN noAAaIoTcR ero CaMo6MaH N HaBR3yNBaR NAeR o cxoAcTBe-ABoNHNke. nockojIbky oHNCjIYKaT rjIaBHbIM ABNraTeJIeM B o6Pa3oBaHNN NHtpNrN-cloKeTa NOBectN.TaKNM o^Pa3oM oXBaTbIBaloTcR φOPMaJIbHBIN N coAepkaTejIbHbiN njIaHbI repMaHa. B noc jIeAHeM naParPaIOeIIpeAcTaBJIeHa noIIbITKa yTeHNR 『OTyaRHNR』Ha6okoBa NccjIeAoBaTejIbckoe BHNMaHNe o6PaIIIaeTcRnpeKjIe Bcero Ha 3cTeTNkY, bonjIoIIIeHHyIO B o6Pa3e xYAokHNkaApAajINoHa, koToPbIN IIeHnT HecxoAcTBo, T. e. yHNKaJIbHocTb cyIIIeTcBa B nPoTNBonojioKHocTb repMaHy.AaeTcR N KpaTkNNo63op APyrNx repoeB(B T.y.IOejINkca)c ToyKN 3PeHNR aBTOPa, a He RePoR_repMaHa. B KoHIIe cTaTbN B cBr3N CnoBecTbIO 『OTYaRhnE』 OtmEyAETCr 3hAYEhne POMaHa『JIOJINTa』 KAK COBePIIIeHNe NCnOBeAaJIbHORO nOBeCtBOBaHNRHA6OKOba.
6,300
초록보기
“ypokN My3bIkN” RBjIReTcR nepBoN N rjiaBHoN IIbecoN jIIOAMNjIbI IIeTpyIIIeBckoN, nPNHecIIIaR eN TeaTpajIbHyIO cjIaBy. B 1973-om roAyIIeTpyIIIeBckaR HanNcajIa 3Ty nbecy AjiR MXATa, Ho TorAaIIIHNN xyApykMXATa O. EΦpemdB He cTaBNjI ee. IIoToMy yTO IIbeca IIeTpYIIIeBcKoN6bIjIa cjiNIIIkoM MpayHo AjIR cIIeHbI coBeTckoro TeaTpa. IIcJIe 3Toro oTKa3a IIeTpyIIIeBckaR IIpoAojIkana riNcaTb IIbeCbI N 3TN IIBeCbI 6bIjIN nocTaBjIeHbI Ha kJIy6ax, caMocToRTejIbHbIx ctyANRx NJN JINYHBIX kBaPTNPax3tN cnekTajIN, MHoRHe N3 HNX cTaBIIINe HejIeraJIbHo, no3BajIN NHTepecbI MHorNX 3PNTeJIeN N npN3HaHNe ot KPNTNKH. MarHNToΦoHHaR ToYHocTb3BYyaIIIero cjIoBa, oco6bIN TNII rePoR - yeJIoBek c ‘MoeN yJINIIbi,’MajIeHbkNe JIIOANIIIkN nepNoAa 3aCToR, N oco^eHHocTb cIOkeTcjIokeHNR,kakYIIIaRcR kak 6bI HNyero He IIpoNcxoANT, cHjIbHo BOJIHoBaJIN 3PNTejIeN -MaprNHHaJIoB coBeTcKoro cTPoR. B 3ToN cTaTbe AaeTcR aHajIN3 “YpokN My3bIkN” c ToykN 3PeHNR IIPoN3BeAeHNR ApaMaTYpra - MaprNHHajIa IIeTpyIIIeBckoH, IIpoTNBJIRIOIIIeNcRMarNcTaJIbHoro coBeTcKoro R3bIKa NkYjIbpTyPbI. IIpN 3ToM oco6oe BHNMaHNe YAejIReTcR packpbITNIOIIeTPYIIIeBcKoN MHNMHocTN N HacNJIbCTBeHHocHcoBeTckoN 6opb6bI 3a kYjIbTypHocTb 6bITa N coBeTcKNX jIeKIINN npo kyJIbTypy

문학 : H. 고골의 희극 『검찰관』의 슈제트 연구

백용식
6,700
초록보기
AaHHar CtAtBr iiOCbriiiEhA n3yYEhnIO cioKeTa KOMeANN 『PeBN3OP』H.ROROJir. kOMNYaIINR CO3AaETCR B 2-OM AeNCTBNN, YCTaHABJINBaeT YCJIOBNe Ajir 6eciipepbIBHoro IIpoN3BoACTBa KoMNHyeckNx 3IIN3oAoB. XapakTePNcNkoN RBJIReTcR TeHAeHIINR cHRTb N3OjIRIINIO KOMNYecKNx MoMeHToB Tak, yTo koMHyeckoe caMo RBJIReTcR IIpNHIIHIIoM ABNkeHNR cIOketa. koMeANNHaR TpaANIINR NMeeT ocHoBHYIO ctpyktypy: ABNkeHNe oTPaIINoHaJIbHoro MNPoBoro IIopRIIka K ero HapyIIIeHNIO Ao BoccTaHoBJIeHNR. N B 『peBN3op』nopRAok, koTopbIN Pa3 HapyIIIaJIcR koMNyeckoN cHTYaIINeN, BocTaHaBJINBaeTcR, Ho IIpo6JIeMbI 3Toro nopRAka N nocJIe ero BOcTaHoBJIeHNr ocTaBaIOTcR HePa3PeIIIeHHbIM Ao koHIIa. CBaAb6a, koToPaR AoJIkHa o6ecnyNBaTb BeceJIbxoA komeANN, He IIpoNcxoANT. Kak N3BecTHo, reHe3Nc N Pa3BNTNe IIo3TNKN HaTypaJIbHoN IIIkoJIbI B 40-50-ble roAbI XIX Beka B pycckoN jINTepaType npeeMcTBeHHo cBR3aHHbI c TBOPYecTBOM H.B.roroJIR. ΦN3NoJIorNYeckHH oyepk kak rJIaBHbIN KaHp AaHHdN IIIkoJIbi cTpoNTcR o6bIyHo Ha toyHoM BocIIPoN3BeAeHNN ΦakToB,yTo6bI N3o6pakaTb kH3HN N cpeAy B coIINaJIbHoM ``pa3pe3e``. EroIIeJIbIO cTaHOBNJIOcb He cTojIbko IIoBecTBoBAHNe o co6BITHRX, ckojIbko xaPakTePHcTNka oIIpeAeJIejieHHoro o6IIIecTBHHoro RBJIeHNR, YTo NPNBOANT kIIpeo6jIaAaHNIO PaCCka3YNKa HaA rePoeM. B oTJINYNe oT IIpo3bi B ApaMe HeT paccka3yNKa, oIINcbIBaIOIIIero coIINajIbHyIO cpeAy. yTo6bI MokHo 6JIbIo oIINcaTb 6e3 Paccka3yNKa, HaTYpajIbhaR IIIkojIa ycTaHoBHJIa HoBbIN kaHp: ApaMaTNYeckNN oyepk. IIo6.IIIyJIbIIy, APaMaTNYeckHH oyepk pa3BNBaeTcR no AByM MoAeJIRM: noMoAeJIH ``neTHIIHH`` H MoAejIN ``o6cykAeHNR``. B o6eNx MoAejIRx koMMyHNkaTNBHbIN npoIIecc, B koTopom N3o6PaKaeTcR coIINaJIbhR cpeAa ropoAa B IIePBoM N yeTBePToM AeNCTBNRX 『PeBN3oP』, NMeeT IIpeNMyIIIecTBeHHoe IIojIokeHNe.

IINCbMo_IIaMφjIeT B KoHTeKcTe ≪IINCeM BoKAIO≫: Ha MaTePNaJIe PycckoN JINTePaTYPbI XX Beka

( Cypobiieba E B )
6,000
초록보기
The article deais with the history of the Russian literature and the Censorship of the soviet period. We com out with the assumption that in the history of Russian literature the genre ≪Letters to Mawter≫ in twovariants_ ≪Letter to Tsar≫ and ≪letter to Chief≫. In article one of subvarieties of the genre(letter-lampoon) is considered. We come to the conclusion that the letter-lampoon existed only during the soviet era, that is in existence ≪letter to Chief≫. The texts written by A.T.Averchenko to V.I.Lenin (two letters), V.V.Mayakovsky to A.V.Lunacharsky (two letters), by V.N>Voynovich to L.I>Brezhnnev (one letter) belong to this subvariety of the genre, our research showed that letters-lampoons to tsars wasn`t written. Probably, the reason of it was that Tsar was perceived as the God`s anointed sovereign, anf irrespective of political addictions and the relation to the identity of the specific governor of the writers addressing with letters to tsars, frankly it was not accepted to deride the power.

문학 : 푸슈킨,삶의 텍스트와 예술 텍스트 사이에서

심지은
7,100
초록보기
B AaHHoH pa6oTe PaccMoTpeHo cooTHoIIIeHNeKN3HeHHbIx N IIo3TNYNYeckNx PeajIbHocTeN IIyIIIkNHHa. AjIr nepBbIx AecRTNJIeTNN Xix Beka xapakTepHo oco3HaHNe TecHdN cBR3NKN3HN N npoN3BeAeHBeAeHNN IINcaTejIR, onpeAejiRIOIIIeN eANHcTBo ero TBopyecBa B poccNN peIIIaIOIIIyiIO pojIb B3ToM oTHoIIIeHNN cbIrpajia IIo33HR IIYIIIKNHa φeHoMeH IIyIIIkNHa B N3BecTHoN Mepe yHNKaJIeH N TeM He MeHee oHHe eANHNyeH, Bo3MoKHoKHcTb IIoAo6Horo BocIIpNRTNR kopeHNTcR B IIpeAIIIecTBYIOIIINx N coBpeMeHHbIx eMY JINTePaTYPHBIx TeHAehIINRx. HecoBIIaAeHNe JINTePaTyPHoro N KNTeNcKoro o6JINka IINcaTeJIr RBJIeHNe coBePIIIeHHo o6bIYHoe, PeAko PaCMaTPNBaeMoe kak NcToPNko-JINTepaTYpHaR NJIN 6NorpaφNyeckar IIpo6jIeMa. Ho IIo oTHoIIIeHNIOK IIYIIIKanHY TaKHe IIPo6JIeMbI TpaANIINOHHo cTaBRTcR B IIPeAeJIbHo ocTPoN φoPMe. TaK KaK “JINPNYeckNN MNP IIYIIIkNHa He PacIIaJIcR, NIIoAAePKNBaJIO 3To BHYTPeHHee eANHcTBo, IIocToRHHo HaIIoMNHaR oHeM YNTaTeJIIO, IIPNcYTcTBNe B IIYIIIKNHcKoN IIO33NN 6NoRPaφNYeckN koHKPeTHoRo o6Pa3a caMoro IIYIIIkNHa.” KN3Hb N TBoPYecTBo IIYIIIkNHa, HePa3AeJIBHo eANHbIe B cBoeM cYIIecTBe, IIePekNBaIOTcR cBo6oAHo N Pa3Hoo6Pa3Ho, IIockoJIbky rPaHN MeKAy kH3HeHHbIx N IIo3TNYecKNX PeaJIbHocTeN y IIYIIIkNHa HaxoAHTcR BcocToRHNN cOOTHeceHHocTN, T. e. kN3HeHHbIe NJIN IIo3TNYeckNe φakTbI, IIePeBeAeHHbie N3 oAHoN PeaJIbHocTH B APYRYIO, TPaHcφoPMNPRCb No6HoBJIRRcb, coxPaHRIOT B KakoN-To cTeIIeHN cBoe IIPeKHee cocToRHNe. 3ToN RBJIReTcR oANH N3 cYIIIecTBeHHbIx acIIekToB IIYIIIKNHcKOro φeHoMeHa.
7,700
초록보기
B AaHHoN cTaTbe IIpoN3BoANTcR cPaBHNTeJIbHoe NccJIeAoBaHNe PoMaHoB "6PaTbR KaPaMa3oBbI" Ф.M.AocToeBckoro N "TpN nokoJIeHNR" EM CaHCona kak NctopNR ceMeNHoN KN3HN HoBoro BPeMHN (poccNR 1860-x; KoPeR HaYaJIa 1930-x). Bo BcTYIIJIeHNN Peyb NAeT o TeopeTNYeckoN XapakTepNcTNke Pa3JINYHbIx kaHpoBbOx kaHPoBbIX TNIIoB ceMeNHoN NcTopNN, kOToPaR Pa#Pa6oTaHa B koPeNcTkoM JIHTePaTYPoBeAeHNN.B 2_N rJIaBe KaK IIpeABapNTeJIbHoe o6cykAeHNe cAeJIaH o63oP ceTKN IIePcoHaKeN N cIOkeTa o6onx TekcToB. IIPN 3ToM IIPeAJIaraeTcR,YTo IIoBecTBOBaHNe o6oNX PoMaHoB Ao CMePTN oTIIa-IIaTPNaPXa cocPeAoToYeHo Ha IIaAeHNN "ceMbN-AoMa". 3-R rJIaBa IIocBRIIIeaAHa aHaJIN3Y o6Pa3oB "OTIIoB-IIaTPNaPxoB" o6oNx PoMaHoB-φeAopa KaPaMa3oBa N 3o bI KBaHa_c HPaBcTBeHHdN ToYKN 3PeHNR. B Pe3YJIbTaTeaHaJIN3a PacKpbBaeTcR, YTo 3IINIIePTPoM cemeNHoro koHφJINKTa MeKAY oTIIoM N cbIHoBbMNr RBJIRetcR caM OTeII-IIaTPNaPx, N YTo ocHoBHBIN cIOKeT IIePBoN IIoJIoBNHbi o6oNX TekCToB, -3To 3a^PoIIIeHNe NJIN N3rHaHNe OTIIoM cbIHOBeN. IIoToMB 4-N rjIaBe N3JIaRaeTcR kakHM o6Pa3oM cbiHoBbR (HoBoe IIoKoJIHNe) IIPeoAoJIeBaIOT oTIIoBCkNe HaAocTaTKNH, KoToPbIe yHacJIeAOBaJiH cbIHoBR oT oTIIa. IIpoIIecc Takoro IIpeoAoJIeHNR, BOIIJIoIIIaeMbIH YePe3 cHMBoJIHYecKHe cJIoBa-o6pa3bI "kaPaM3oBCkoe"("6PaTbR KapaMa3oBbi") H "cBRTbIHb H ceHφ" ("TPHIIoKOJIeHHR"), IIPeAcTaBJIR kak IIpoxokAeHHe cbIHoBbRMH 3K3HcTeHIIHaJIBHoro kPN3Nca. YePe3 kPH3HcHbIH oIIbIT OHN IIPNo6PeTaIOT Bo3MdKHoCTb cTaTb oTIIaMH-IIaTpNaxPaMN HOBH3IIoXH, korAa 6oJIbIIIoe 3HaYeHHe HMeIOT PaBHOIIPaBHbIe OTHoIIIeHHR H HHAHBHAYaJIbHaR cBo6oAa. HaKoHeII, B IIocjIeAHeN RJIaBe PaCCMaTPNBaeTcR IIPoIIecc Toro, kak cbiHoBbR cTaHoBRToR oTIIaMH, OTJIHYaR caMOro ce6R oT cBOHx IIPeAIIIeCTBeHHHKOB-OTIIOB Ha IIPNMePaX AJIEIIIH H 3O AOk Rn. B HTore MbI BHAHM, YTO IIoBecTBoBaHNe NcToPHH ceMeHHdH KH3HH 06oHx poMaHoB cTpeMHTcR KHCToPHH BHeCeMHHoro MHPa, KoToPoMy cbIHOBbR 6YAYT oTAABaTb ce6R AJIR Toro, YTo6bI IIePePoAHTbcR He ToJIbko B oTIIoB, Ho H B rPaKAaH.
6,600
초록보기
AaHHaR cTaTbR IIocBRIIIeHa PaccMoTpeHHIO oco^eHHocTH ropoAckoro TekcTa MaRkoBckoro H AHHaMHkH ero no3THKH yP6aHH3Ma B xYAOKecTBeHHoM HcoIIHOkYJIbTYPHOM koHTeKcTe. OAHoBPeMeHHo, oco6oe BHHMaHHe o6PaIIIeHo Ha apxHTekTyPHbIe IIpoeKTbI H rpaAOcTpoHTeJIbcTBa, koTopbie TecHo cBR3aHbIc yToIIHYeckHM MbIIIJIeHHeM coBeTckoro aBHrapAa. B paHHeM TBopyecTBe MaRkoBcKoro ropoAcKHe MoTHBBI 6bijiH ocHoBHbIM MaTePHaJIoM ero cTHXoTBoPeHHH, H ropoA kak noJIOTHo noJIOTHO no3THyecKoro H3o-6pakeHHR cTaJI o6bekToM co3HAaHHR HoBdH PeaJIHH. AJIR no3Ta-ΦyTyPHcTa ropoA, B ocHoBHOM, oka3biBaeTcR oco6bIM NPocTpaHcTBOM, koTopoe Bo3AeH_cTBYeT Ha no3THYeckyIO aKTHBHOcTb H IIo6YkAaeT co3AaHHe HoBoro Hckycc-Tba, Aake HoBoro MHpa B YToIIHYecKoM cmbIcJIe. H AJIR MaRkoBckoro ropoAcTajI He cToJIbko cPeAcTBoM H3o6PaKeHHR no3THyeckoro 3kcIIePHMTa, Bbi-paKeHHR JIHYHoro nePekHBaHHR IIo3Ta, ckoJIbko HeIIocpeAcTBeHHbiM o6bek- Tom co3HAaHHR, nepcnekTHBHo HaIIeJIeHHbIM Ha cTpoHteJIbcTBo HoBoH peaJIb-HocTH, B koToPoH kHBYT ‘HoBbIe JIIOAH’. IIpH 3ToM, BaKHo oTMeTHTb ABaTHIIa yToIIHyeckoro MbIIIIJIeHHR, koToPbIe 6biJIH PacIIPocTpaHeHbI He ToJIbKo B coBeTckoM aBaHrapAe, HO N B o6IIIeH coIIHokYjibTYPHoH cφepe 1920-x rr.3To riPeAcTaBJIRIOT, Bo-IIePBbIx, coIIHaJIbiH IIPoeKT ‘jIeTaIOIIIero ropoAa’.IIaPaJIJieJibHo c Pa3BHTHeM ceMaHTHyeckoro HaIIPaBajIeHHR PYcckoro aBaH-rapAa, PaccMaTpHBaIOTcR aCIIekTbI oTpaKeHHr 3THx rPaHAHo3HbIx aPxHTeK_TYPHbIx, rpaAocTpoHTeJIbHbix IIPoekToB B cTHxoTBOPeHHRX MaRkoBckoBKoro,ero akcHoJIorHyeckoe oTHoIIIeHHe k oTAeJIbHbIM NPoekTaM, H no3THyeckHe oco6eHHocTH IIocT-peBojIIOIIHoHHoro yp6aHH3Ma IIo3Ta B IIeJIOM.
7,200
초록보기
AYIIIa has received much attention as a word to well reflect Russian nationalistic sentiments, their view of the world, and value orientation. Insemantics of AyIIIa are also contained general meanings owned By similar Words oF other languages but possibly, the reason why it has been paid much attention to as one of Russian cultural key words is becausw of its unique Russian implication. This paper aims at elucidating the cultural implication contained in AyIIIa as well as the lexical meaning of AyIIIa. For this, we attempt applyings approaches of two directions as follows: First, we investigate characteristics of lexical meaning of AyIIIa through comparing it with Ayx, yM, and cepAIIe which seem share the meaning area with AyIIIa in Russian language. And next, We examine how it is differentiated from these words in the meaning area covered by AyIIIa and focusing pont through comparing it with words representing mental(psychological) areas in other languages, for example, English mind, French esprit, and Korean maeum, and nest, we elucidate unique Russian characteristics AyIIIa has come to contain in Russian historical and cultural context.Through this process we will demonstrate that AyIIIa haw semantic diversity covering spirituality, sensitivity, and intelligence and contains Russian recognitition of inseparability (close relationships) of these mental areas.In addition, it is a unique view of Russian language and culture to understand AyIIIa associating it with Russian national traits, further without limiting it to individual mental ares.Finally, it seems that semantics of Ay IIIa reflects an idea that its complete Values are revealed when each individual`s most secret and deep center, AyIIIa is living and breathing in communication with others.

언어학 : 러시아 구어체 담화에서 청자의 반응과 화용적 기능

백경희
6,300
초록보기
This study examines the problems of the hearer`s reponses and its pragmatical functions in colloquial Russian test. The meaning of lingual communication is to attract the mutual understanding and agreement between interlocutors. Therefore, the heare,s responses are very important to avoid discontinuance of the conversation and misunderstanding of speaker`s intention. In the hear`s responses are reflected the second speaker`ssubjective appraisal of the proposition (the proposition-centered aspect) and in addition, agreement utterance with the speaker` viewpoint(the relation-centered aspect). In colloquial Russian the model utterances of the subjective appraisal are too various to systematize, because they are notindicated or indirectly represented in the statements.Thus, the agreement/support statements of the second speaker are needed to elaborate on the context, because the proposition is not clearly represented. In colloquial speech it is often omitted by lingual economical efficiency, For example, BojiHyeIIIbcR? - To ecTb; Bbi o6paAoBajIHcb 3ToMy IIHcbmy?- EIIIe 6bI! R ero Tak KAaJI. In the other case the hearer`s modal utterances represent disagreement/contradiction evaluation of the proposition For instance,oH Bac paccTpoHJI?-EIIIe yero! 6yAy R h3-3a Hero PaccTpahBaT bcR! In the interrogative sentence with inversion of word order operates the function of rhetoric mechanism. Sometimes of rhetoric mechanism. Someties, the meaning of statement is Wholly dependent on the context. It is so prominent in colloquial sPeech that needed to inquire the word order and intonation construction(Hk -5,Hk-7).Ex) TbI noxyAejI. BepHeMcR, oTeII Te6R H3BHHHT. -OyeHb MHe HYk Ho ero H3BHHeHHe. So, clearly not indicated or indirectly represented statements of speaker`s reponses as indirect speech must be diversly investigated in pragmaatical aspect. In each cultural context exist the particular lingual phenmenons, which are explained by cultural inter -textuality. So, in this research are given classification of usages of usa of the hearer`s modal utterances, especially agreement/disagreement evaluation of the proposition and analysis on the lingual tendency and tastes of contemporary Russian colloquial context.
1 2 >